(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2020 do VCB Chi nhánh TPHCM ủy quyền như sau:

Ngày 18/12/2020, đấu giá quyền thu hồi các khoản nợ có TSĐB của VCB Chi nhánh TPHCM đối với Công ty TNHH Việt Trường Sơn ảnh 1