(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2021 do Cục quản lý thị trường TP.HCM ủy quyền như sau:
Ngày 18/11/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại TP.HCM ảnh 1