(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Quảng Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/10/2021 do Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính ủy quyền như sau:

Tài sản thanh lý là công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị văn phòng (danh mục ban hành theo Quyết định số 90/QĐ-BDCB ngày 22/07/2021 của Giám đốc Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính).

Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính

Ngày 18/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 18/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 18/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 18/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 18/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 18/10/2021, đấu giá công cụ, dụng cụ, máy móc thiết bị văn phòng tại Hà Nội ảnh 6