(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/1/2020 do Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh - Địa chỉ: Số 1512, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ - Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 9h00 ngày 18/01/2020;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh - Số 1512, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

  a. Tài sản đấu giá: Vật liệu thu hồi do tháo dỡ nhà xưởng thực hành.

Đặc điểm cụ thể như sau:

Số TT

Tên tài sản

ĐVT

Số lượng

1

Cửa sắt 2,3m x 0,47m

Kg

736

2

Khuân cửa sắt

Kg

344

3

Cửa sổ gỗ 1,4m x 1,5m

- Thực trạng: Các cánh cửa sổ đã mục nát, hư hỏng, không thể sửa chữa tái sử dụng được; Không có giá trị thu hồi.

Cánh

16

4

Khung nhôm cửa kính

Kg

30

5

Hoa sắt cửa sổ 1,4m x 1,5m

Kg

50

6

Hoa sắt ô gió cửa sổ gỗ 0,66m x 0,5m

Kg

16

7

Sắt định hình C50 x 130

Kg

493

8

Sắt định hình V50

Kg

1.466

9

Tôn lợp1,1m x 1,85m

Kg

56

10

Tôn 1,1m x 6m

Kg

200

11

Vỉ kèo sắt định hình V70

Kg

187

b. Nơi có tài sản: Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ - Địa chỉ: Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

c. Giá khởi điểm: 25.535.000 đ (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn).

d. Tiền đặt trước: 4.000.000 đ (Bằng chữ: Bốn triệu đồng chẵn).

e. Bước giá: 200.000,0 đ (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng chẵn).

f. Tiền mua hồ sơ: 100.000,0 đ/ hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng một bộ hồ sơ).

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

a. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/01/2020 đến 10/01/2020 (trong giờ hành chính).

b. Thời gian mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 15/01/2020.

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp, nộp phiếu trả giá, liên hệ xem tài sản tại: Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh.

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước bằng hình thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 42410000272756, mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ.

Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Anh Minh

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên;

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh - Số 1512, Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 035 301 3046 (Ms. Quỳnh);

- Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ - Khu 1, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.