(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 576 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 18/6/2019.
Ngày 18/06: 7/576 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/06: 7/576 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 569 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20190642674 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 14 giờ 15 ngày 18/06/2019 đến thời điểm đóng thầu (15 giờ 10 ngày 24/06/2019). Đơn vị này cần biết, theo Điểm  đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Không nêu rõ địa chỉ phát hành HSMT: Công ty cổ phần Hiệp Lực (tỉnh Kiên Giang); Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên đăng tải TBMT (số thông báo lần lượt là: 20190646624 - 01; 20190646401 - 00; 20190645875 - 00; 20190645844 - 00; 20190645863 - 00; 20190645886 - 00) không nêu rõ địa chỉ phát hành HSYC. Hai đơn vị này cần biết, theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước nêu rõ: Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu, bắt buộc phải ghi rõ thông tin tên, số điện thoại, địa chỉ bên mời thầu, số điện thoại của cán bộ phụ trách phát hành HSMT/HSYC. Trường hợp sử dụng tư vấn đấu thầu để hỗ trợ việc phát hành HSMT/HSYC, thì có thể bổ sung thêm thông tin, số điện thoại, địa chỉ của tư vấn đấu thầu. Việc phát hành HSMT/HSYC được thực hiện ở cả địa chỉ của chủ đầu tư, bên mời thầu và tư vấn đấu thầu (nếu có). 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.