(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 355 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/5/2017. 
Ngày 18/05: Có 3/355 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 18/05: Có 3/355 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 352 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Ban QLDA QLĐH các công trình XDCB thành phố Lào Cai dự kiến phát hành HSMT từ ngày 24/5/2017 đến ngày 02/6/2017, trong khi đóng thầu ngày 6/6/2017; Cục Thuế tỉnh Bắc Giang dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/5/2017 đến ngày 5/6/2017, trong khi đóng thầu ngày 02/6/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (tỉnh Bình Định) thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.