(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/9/2021 do phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu ủy quyền như sau:

Tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất Đội thuế số 3 (cũ) xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu: Đất ở nông thôn thuộc khu vực 1, vị trí 1: Diện tích 209,5 m2

Tại phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mai Châu

Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 209,5 m2 đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 209,5 m2 đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 17/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 209,5 m2 đất tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình ảnh 3