(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành – Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/3/2022 do BIDV- Chi nhánh Thành Đô ủy quyền như sau:
Ngày 17/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1