(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Đấu giá lô hàng hóa (kèm theo bảng kê)

- Tài sản thứ nhất: Quyết định số 1595/QĐ-TTTV ngày 01/06/2021: Giá khởi điểm: 73.500.000 đồng.

- Tài sản thứ hai: Quyết định số 00158298/QĐ-XPVPHC ngày 8/7/2021: Giá khởi điểm: 24.500.000 đồng.

- Tài sản thứ ba: Quyết định số 31080003/QĐ-XPVPHC ngày 14/7/2021: Giá khởi điểm: 34.980.000 đồng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

Ngày 16/9/2021, đấu giá lô hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá lô hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá lô hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 16/9/2021, đấu giá lô hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 16/9/2021, đấu giá lô hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 16/9/2021, đấu giá lô hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 6