(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp Sao Vàng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/9/2021 do Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:

Hàng hóa các loại được phê duyệt chuyển bán đấu giá đợt 3,8,9,10,11/2021QLTT của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội.

Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội

Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 4
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 5
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 6
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 7
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 8
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 9
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 10
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 11
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 12
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 13
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 14
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 15
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 16
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 17
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 18
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 19
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 20
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 21
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 22
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 23
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 24
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 25
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 26
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 27
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 28
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 29
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 30
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 31
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 32
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 33
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 34
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 35
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 36
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 37
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 38
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 39
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 40
Ngày 16/9/2021, đấu giá hàng hóa các loại tại Hà Nội ảnh 41