(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Công ty Lương Thực Tiền Giang ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 08/2021/HĐ.DVĐGTS ngày 31 tháng 03 năm 2021 giữa Công ty Lương Thực Tiền Giang và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế;

1. Tài sản đấu giá:

1.1. Tên tài sản đấu giá: Thanh lý (phế liệu) xe ô tô tải (mui bạc). Biển đăng ký: 63L-5738. Nhãn hiệu: Nissan. Năm, nước sản xuất: 1995, Nhật Bản. Niên hạn sử dụng: năm 2020.

1.2. Số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

1.2.1. Số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: 01 xe ô tô tải

- Loại phương tiện: ô tô (mui bạc)

- Biển đăng ký: 63L-5738.

- Nhãn hiệu: Nissan

- Năm, nước sản xuất: 1995

- Niên hạn sử dụng: năm 2020

- Nguyên giá: 317.298.095 đồng

- Giá trị còn lại (đến ngày 31/12/2020): 0 đồng

- Tình trạng kỹ thuật xe: Xe đang hoạt động, chất lượng còn lại đạt mức trung bình; hiện tại phương tiện đã ngưng hoạt động do hết niên hạn sử dụng theo giấy chứng nhận kiểm định ngày 18/11/2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

1.2.2. Nơi có tài sản đấu giá: tại Công ty Lương thực Tiền Giang - Địa chỉ: 256 Khu phố 2, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

1.2.3. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

Giấy Đăng ký xe ô tô của Công ty Lương thực tỉnh Tiền Giang do Phòng CSGT-TT Công An Tiền Giang cấp ngày 16/08/2002.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

2.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản phải đăng ký tại tổ chức đấu giá tài sản để được viết giấy giới thiệu, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong khoảng thời gian liên tục ít nhất 02 ngày. Ngày xem cụ thể là ngày: từ 08/04 đến 09/04/2021.

2.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Khu phố 1, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

3.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16 giờ, ngày 13/04/2021 (trong giờ hành chính)

3.2. Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế, Số 4/36A, ấp 2, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá và Bước giá:

4.1 Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 49.000.000 đồng (Bốn mươi chín triệu đồng)

Lưu ý: Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT nhưng chưa bao gồm các chi phí khác. Người trúng đấu giá phải chịu các khoản chi phí khác trong việc vận chuyển và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.

4.2 Bước giá: tối thiểu 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ (Một trăm ngàn đồng/hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 9.000.000 đồng/01 hồ sơ (Chín triệu đồng/hồ sơ).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 13/04 đến hết 16 giờ ngày 15/04/2021

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế theo quy định, không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định)

6.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND (hoặc căn cước công dân) và Hộ Khẩu.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá, một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, có hai (02) doanh nghiệp trở lên cùng một Tổng công ty thì được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá vào: 14 giờ, ngày 16/04/2021

- Địa điểm: tại hội trường Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế - Số 4/36A, ấp 2, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, với số vòng đấu giá tối đa là 03 vòng;

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Điện thoại liên hệ: 02736585757