(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/4/2021 do Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số: 06/2021/HĐ.DVĐGTS ngày 29 tháng 03 năm 2021 giữa Trường Cao Đẳng Y Tế Tiền Giang và Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế;

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo đấu giá tài sản cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế - Địa chỉ: số 4/36A, ấp 2, Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang;

- Người có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang - Địa chỉ: số 83, Thái Sanh Hạnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Tài sản đấu giá:

2.1. Tên tài sản đấu giá; Số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

2.1.1. Tên tài đấu giá; Số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Cho thuê mặt bằng khai thác giữ xe hai bánh, xe ô tô của học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang

- Thời gian cho thuê: 02 năm (24 tháng), được miễn thu 2 tháng (1,5 tháng nghỉ hè, 0,5 tháng do Tết Nguyên đán)

- Phạm vi khai thác và mức giá thu phí giữ xe:

+ Địa điểm giữ xe: Nhà xe diện tích 652m2 tại Trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang (số 83, Thái Sanh Hạnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

+ Mức giá thu phí giữ xe: Thực hiện thu phí giữ xe học sinh, sinh viên theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. bảng giá được niêm yết tại khu vực giữ xe.

1.2 Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản:

Là tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập dùng để cho thuê thực hiện theo Công văn 5458/UBND-TC ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc sử dụng tài sản công để cho thuê của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và Đề án số 676/ĐA-CĐYT ngày 27/11/2018 về việc sử dụng tài sản công tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang vào mục đích cho thuê đã UBND tỉnh phê duyệt

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

3.1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản phải đăng ký tại tổ chức đấu giá tài sản để được viết giấy giới thiệu, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được xem giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan trong khoảng thời gian liên tục ít nhất 02 ngày. Ngày xem cụ thể là ngày: từ 08/04 đến 09/04/2021.

3.2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại Nhà xe Trường Cao đẳng Y Tế Tiền Giang (số 83, Thái Sanh Hạnh, phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá:

4.1. Thời gian bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến hết 16 giờ, ngày 13/04/2021 (trong giờ hành chính)

4.2. Địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế, Số 4/36A, ấp 2, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá và Bước giá:

5.1 Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 10.000.000 đồng/tháng (Mười triệu đồng/tháng)

- Thời gian cho thuê: 02 năm (24 tháng), được miễn thu 2 tháng (1,5 tháng nghỉ hè, 0,5 tháng do Tết Nguyên đán); thời gian thu tiền thuê thực tế là: 20 tháng.

- Tổng giá khởi điểm của tài sản cho thuê là: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

Lưu ý: Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế và các chi phí. Người thuê được tài sản phải chịu các khoản thuế và các chi phí trong quá trình thuê theo quy định của pháp luật

5.2 Bước giá: 500.000 đồng/tháng (Năm trăm ngàn đồng/tháng)

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng/hồ sơ)

- Tiền đặt trước: 40.000.000 đồng/01 hồ sơ (Bốn mươi triệu đồng/hồ sơ).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 13/04 đến hết 16giờ ngày 15/04/2021

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế theo quy định, không thuộc quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có công chứng hoặc chứng thực theo quy định)

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

* Đối với cá nhân (HKD cá thể):

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh giữ xe được ký kết với đơn vị hành chánh sự nghiệp nhà nước trong tỉnh Tiền Giang.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

* Đối với tổ chức:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).

- Bản sao CMND của người đại diện hoặc giấy tờ thay thế khác.

- Bản sao Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh giữ xe được ký kết với đơn vị hành chánh sự nghiệp nhà nước trong tỉnh Tiền Giang.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(Tất cả giấy tờ trên phải có bản chính đối chiếu với bản sao)

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá, một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, có hai (02) doanh nghiệp trở lên cùng một Tổng công ty thì được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá vào: 09 giờ, ngày16/04/2021

- Địa điểm: tại hội trường Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế - Số 4/36A, ấp 2, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, với số vòng đấu giá là 03 vòng;

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Điện thoại liên hệ: 02736585757