(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/3/2022 do Agibank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 16/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ảnh 1