(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành thông báo đấu giá tài sản do UBND thành phố Hải Dương ủy quyền vào ngày 15/4/2021 như sau:
Ngày 15/4/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ảnh 1