(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/4/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa ủy quyền như sau:

Niêm yết việc đấu giá tài sản: Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (Đá dôi dư do nổ mìn tuyến đường ĐS6)

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên;

Địa chỉ: Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa;

Địa chỉ: Số 19 Trần Hưng Đạo, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên.

3. Tên tài sản đấu giá:

- Chủng loại đá: Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (Đá dôi dư do nổ mìn tuyến đường ĐS6);

- Khối lượng: 17.225,63m3;

- Địa điểm tập kết: Tại khu K1, K2, K3, Tuyến đường ĐS6 (Đoạn giao Suối Bạc 4 đến giao đường 24/3), thị trấn củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Lưu ý: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao tài sản đấu giá, Người mua được tài sản đấu giá phải di dời toàn bộ khối lượng đá ra khỏi khu vực tập kết đá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 25/3/2021 đến ngày 12/4/2021;

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại nơi tập kết đá (khu K1, K2, K3), Tuyến đường ĐS6 (Đoạn giao Suối Bạc 4 đến giao đường 24/3),thị trấn củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 25/3/2021 đến 17 giờ 00, ngày 12/4/2021.

b) Địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa (Số 19 Trần Hưng Đạo, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên).

6. Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 1.722.563.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ,bảy trăm hai mươi hai triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ;

b) Tiền đặt trước: 340.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn).

c) Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;

d) Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên số: 118.0000.28787 - Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Phú Yên.

đ) Khoản tiền đặt trước nếu trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc trừ vào tiền mua tài sản; nếu không trúng đấu giá trả lại cho người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a) Thời gian đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 25/3/2021 đến 17 giờ 00, ngày 12/4/2021;

b) Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tại: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa (Số 19 Trần Hưng Đạo, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, Phú Yên).

c) Thời gian chốt hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Vào lúc 17 giờ 00, ngày 12/4/2021 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Sơn Hòa (Số 19 Trần Hưng Đạo, TT Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên).

d) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ đấu giá điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ; nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo thời gian và địa điểm quy định.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản;

+ Bản sao chứng minh nhân dân;

+ Bản chính chứng từ nộp tiền đặt trước.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, nội dung ủy quyền nêu rõ công việc ủy quyền và phạm vi ủy quyền và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian đấu giá tài sản: Vào lúc 09 giờ 00, ngày 15 tháng 4 năm 2021.

b) Địa điểm đấu giá tài sản: Hội trường UBND huyện Sơn Hòa (Số 19 Trần Hưng Đạo, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên).

10. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá.

a) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

b) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

c) Bước giá tối thiểu: Từ 0,1% đến 10% (áp dụng trong trường hợp có từ 02 phiếu giá trả bằng nhau trở lên phải tiếp tục đấu giá bằng lời nói hoặc bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá).