(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) từ ngày 15 đến ngày 17/02/2020. 
Ngày 15-17/2: 1/444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 15-17/2: 1/444 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 443 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty Nhiệt điện Mông Dương (tỉnh Quảng Ninh) đăng tải TBMCH theo quy trình rút gọn cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn (số thông báo là: 20200228906 - 00) có giá trị gói thầu trên 500 triệu đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 2 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho gói thầu dịch vụ phi tư vấn có giá trị không quá 500 triệu đồng.               

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.