(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chính Nghĩa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/12/2021 do Cục Kiểm tra sau thông quan- Tổng cục Hải quan ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu (theo danh sách đính kèm).

Cục Kiểm tra sau thông quan- Tổng cục Hải quan

Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 1
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 2
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 3
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 4
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 5
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 6
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 7
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 8
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 9
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 10
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 11
Ngày 15/12/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Dương ảnh 12