(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản tịch thu, sung công quỹ của Hạt kiểm lâm huyện Đà Bắc do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc chuyển giao như sau: + Gỗ tròn, loại thông thường 1,3m3 x 1.000.000 = 1.300.000 đồng + Gốc, rễ gỗ nghiến thuộc nhóm IIa 700kg x 20.000 = 14.000.000 đồng

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đà Bắc

Ngày 15/10/2021, đấu giá tài sản tịch thu, sung công quỹ tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá tài sản tịch thu, sung công quỹ tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá tài sản tịch thu, sung công quỹ tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3