(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Quảng Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/10/2021 do Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm ủy quyền như sau:

Lô 03 xe ô tô thanh lý theo Quyết định số 1307/QĐ-BTNMT ngày 02/07/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (chi tiết theo thông báo bán đấu giá số 2209/2021/TB)

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

Ngày 15/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 15/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 15/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 3
Ngày 15/10/2021, đấu giá 03 xe ô tô tại Hà Nội ảnh 4