(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 471 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/5/2017. 
Ngày 15/05: Có 4/471 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 15/05: Có 4/471 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 467 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) dự kiến phát hành HSMT/HSYC từ ngày 17/5/2017; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh (tỉnh Nam Định) và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/5/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT/TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/5/2017 đến ngày 26/5/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.