(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Kinh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do UBND Huyện Hoằng Hóa ủy quyền như sau:

Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá Hợp danh Lam Kinh. Địa chỉ trụ sở chính: Lô 06 Bào Ngoại, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND Huyện Hoằng Hóa.

3. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất gồm 03 lô đất tại khu dân cư xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: Lô số 08 thuộc MBQH 189/MBQH-UBND ngày 24/8/2018; Lô L2:08 thuộc MBQH số 51/MBQH-UBND ngày 19/6/2020; Lô L1:01 thuộc MBQH số 53/MBQH-UBND ngày 19/6/2020.

4. Địa điểm, vị trí, diện tích, giá khởi điểm các lô đất đấu giá:

4.1. Địa điểm: Xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

4.2. Vị trí: Khu đất đấu giá bao gồm 03 lô đất trên địa bàn xã Hoằng Sơn.

4.3. Diện tích khu đất theo MBQH:

- Tổng diện tích đấu giá 03 lô đất là: 812,66 m2 (Tám trăm mười hai phẩy sáu mươi sáu mét vuông) (có phụ lục chi tiết kèm theo).

4.4. Hiện trạng:

+ San nền: Nền hiện trạng mặt bằng quy hoạch;

+ Đường quy hoạch: Đã có đường giao thông;

+ Hệ thống thoát nước: Đã có.

4.5. Tổng giá khởi điểm: 1.843.000.000 đồng (Một tỷ, tám trăm bốn mươi ba triệu đồng).

4.6. Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất:

- Giá khởi điểm các lô đất từ 453.600.000 đồng/lô đến 817.900.000 đồng/lô. (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

5. Phí hồ sơ tham gia đấu giá:

- Từ 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) đến 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)

trên 01 bộ hồ sơ (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). (Hồ sơ khách hàng đã mua không được đổi, hoặc trả lại trừ trường hợp pháp luật quy định).

6. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá 03 lô đất là: 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) trên 01 lô đất (Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

+ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh

+ Số tài khoản: 008288535 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) - Chi nhánh Thanh Hóa.

Nội dung nộp tiền khách hàng phải ghi: {Họ tên khách hàng đăng ký tham gia đấu giá} - Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất tại khu dân cư xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

(Ví dụ: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

- Thời gian nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản công ty vào các ngày 11, 12, 13 tháng 05 năm 2021. (Tiền đặt trước của khách hàng phải báo có trong tài khoản của công ty trong giờ hành chính các ngày nêu trên)

7. Thời gian địa điểm bán và thu hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại trụ sở công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh và tại UBND xã Hoằng Sơn (trong giờ hành chính): từ ngày 22/04/2021 đến ngày 11/05/2021.

8. Thời gian xem tài sản:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 11/05/2021 tại khu đất đấu giá xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

9.1. Hình thức đấu giá

+ Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng, đấu giá theo giá trị lô đất để tính QSĐ tại MBQH.

9.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Mục đích và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

11. Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

11.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

Người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại điều 55 và điều 56 của Luật đất đai 2013 và có đủ điều kiện tham gia theo quy định tại điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016, điều 3 và điều 4 Quy định đấu giá Quyền sử dụng đất.

11.2. Điều kiện được đăng ký và tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu của công ty đấu giá hợp danh Lam Kinh phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá;

+ Nộp đủ tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá;

+ Có tên trong danh sách nộp hồ sơ và có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ;

+ Nộp đủ tiền đặt trước theo quy định;

+ Khi đi tham gia đấu giá phải mang theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, giấy nộp tiền đặt trước (Bản chính) để chứng minh là chủ thể khi tham gia đấu giá (Trong trường hợp chủ thể không thể tham gia đấu giá được thì có thể ủy quyền, việc ủy quyền phải đảm bảo theo quy định của pháp luật).

12. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm có:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá;

- Bản sao chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

- Bản sao hộ khẩu;

- Bản phô tô giấy nộp tiền.

13. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời gian: Vào hồi 07 giờ 30 phút, ngày 14/5/2021.

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

14. Các trường hợp không được tham gia đấu giá, không được nhận lại tiền đặt trước:

(Chi tiết quy định tại mục 3.2.2 Điều 3 và mục 4.3 Điều 4 Quy chế cuộc đấu giá QSD đất tại xã Hoằng Sơn, trong hồ sơ tham gia đấu giá)

Mọi thắc mắc chi tiết Liên hệ: Công ty đấu giá Hợp Danh Lam Kinh.

(Trong giờ hành chính; Điện thoại: 0237.396.8688 - 0392.563.195)

Email: daugialamkinhthanhhoa@gmail.com

PHỤ LỤC

Chi tiết giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng tại khu dân cư xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 14/5/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1