(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/10/2021 do Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo ủy quyền như sau:

- Tài sản 1: Mặt bằng căn tin, diện tích: 100 m2 - Tài sản 2: Mặt bằng giữ xe 02 bánh, diện tích : 80 m2 - Tài sản 3: Nhà ăn ký túc xá, diện tích: 267 m2

Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo

Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 1
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 2
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 3
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 4
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 5
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 6
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 7
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 8
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 9
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 10
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 11
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 12
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 13
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 14
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 15
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 16
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 17
Ngày 14/10/2021, đấu giá mặt bằng căng tin, mặt bằng giữ xe và nhà ăn ký túc xá tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận ảnh 18