(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do Trung tâm thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Số điện thoại: 02103844209

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm thông tin tư vấn về tài sản và dịch vụ tài chính

Địa chỉ: Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 14/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 11/01/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 13/01/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 16/12/2021 - 16:30 11/01/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư đối với đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai. - Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá; có báo cáo dự án đầu tư phù hợp, có cam kết thực hiện ký quỹ (theo khoản 3, Điều 58 của Luât Đất đai năm 2013); có đủ điều kiện về năng lực tài chính; không vi phạm pháp luật về đất đai; được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện theo quy định. - Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 14/01/2022

Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp Phú Thọ

Ngày 14/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 14/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 3
Ngày 14/1/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ảnh 4