(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/9/2021 do UBND thành phố Sầm Sơn ủy quyền như sau:

47 lô đất thuộc MBQH kèm theo Quyết định số 5952/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn

UBND thành phố Sầm Sơn

Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 13/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6