(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/7/2020 do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh (Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt- TP Nam Định- tỉnh Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá: Vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ nhà trụ sở Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh (có danh mục chi tiết kèm theo thông báo này). Địa điểm để tài sản: Tại Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh, địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt, thành phố Nam Định. (trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày người mua được tài sản nhận bàn giao tài sản từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh thì người mua được tài sản phải chuyển toàn bộ tài sản đã mua ra khỏi Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh đồng thời người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí bốc xếp, vận chuyển với số tài sản đã mua)

- Giá khởi điểm: 72.406.600đ (Bảy mươi hai triệu bốn trăm linh sáu nghìn sáu trăm đồng).

- Số tiền đặt trước: 7.200.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/6/2020 đến ngày 10/7/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 08, 09, 10/7/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 06, 07/7/2020 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 13 tháng 7 năm 2020.

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 đường Trường Chinh, TP Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).

BẢNG KÊ DANH MỤC VẬT TƯ THU HỒI BÁN ĐẤU GIÁ TỪ VIỆC THÁO DỠ NHÀ TRỤ SỞ VĂN PHÒNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HÀ NAM NINH

Ngày 13/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ tại tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 13/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ tại tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 13/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ tại tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 13/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ tại tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 13/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ tại tỉnh Nam Định ảnh 5
Ngày 13/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ tại tỉnh Nam Định ảnh 6
Ngày 13/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ tại tỉnh Nam Định ảnh 7
Ngày 13/7/2020, đấu giá vật tư thu hồi từ việc tháo dỡ tại tỉnh Nam Định ảnh 8