(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh tài sản Cà Mau thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 13/5/2020 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: TÀI SẢN CỦA CÔNG TY TNHH MTV THỦY SẢN ANH HUY (CHI TIẾT THEO CHỨNG THƯ THẨM ĐỊNH GIÁ NGÀY 14/02/2020)

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

Tên người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau

Địa chỉ: Đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: tài sản Cà Mau

Địa chỉ: số 15/4. Phan Đình Phùng, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Số điện thoại: 02903831806

Fax: 02903822919

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09:00 13/05/2020

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp Danh tài sản Cà Mau. Số 15/4, đường Phan Đình Phùng, khóm 1, Phường 2, thành phố Cà Mau

Ngày 13/5/2020, đấu giá Hệ thống kho lạnh tại tỉnh Cà Mau ảnh 1

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 00:00 21/04/2020     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 09:00 08/05/2020

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ; Nộp tiền đặt trước. trong thời hạn đăng ký hợp lệ. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu); CMND phôtô 02 bản. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia cuộc đấu giá theo quy định của pháp luật

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 00:00 08/05/2020     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 09:00 12/05/2020