(BĐT) - Chi nhánh Hà Nội - Công ty Đấu giá hợp danh Bến Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/12/2021 do BIDV Chi nhánh Thành Đô ủy quyền như sau:
Ngày 13/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội ảnh 1