(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 13/4/2018. 
Ngày 13/04: Có 2/531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 13/04: Có 2/531 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 529 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Các thông tin không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Ban khách hàng cá nhân - Chi nhánh Tổng công ty Dịch vụ viễn thông đăng tải TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa (số TBMT là: 20180437292 - 00) có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 1 Điều 57 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản có giá trị gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Công ty Điện lực Phú Thọ đăng tải TBMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ (số thông báo là: 20180437649 - 00), nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.