Ngày 12/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Số điện thoại: 0234.3501567

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế

Địa chỉ: Tầng 2 – Khu nhà B – Trung tâm Hành chính công thành phố Huế, địa chỉ: số 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đấu giá quyền sử dụng đất gồm 11 thửa đất (lô đất): 01 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây; 09 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 19, phường Thủy Xuân; thửa đất số 237, tờ bản đồ số 20, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyền sử dụng đất gồm 11 thửa đất (lô đất):

01 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây; 09 lô đất thuộc HTKT khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 19, phường Thủy Xuân; thửa đất số 237, tờ bản đồ số 20, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

- HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 354, tờ bản đồ số 43, phường An Tây, thành phố Huế tại đường Nguyễn Khoa Chiêm: 01 thửa đất (lô số L4). - HTKT Khu đất xen ghép thửa đất số 114, tờ bản đồ số 19, phường Thủy Xuân, thành phố Huế tại đường Hoài Thanh: 09 thửa đất (lô số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). - Thửa đất số 237, tờ bản đồ số 20, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế tại kiệt đường Xuân Diệu.

25,586,000,000

5,117,200,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 07/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 22/11/2022 - 17:00 09/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan có nhu cầu tham gia đấu giá chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành, có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/12/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế; địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi tiết xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề