(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông tổ chức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất các lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 12/9/2019 như sau:

I. Số lô đất, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loai đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất, thông số quy hoạch, mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng thửa đất/lô đất đấu giá:

a. Tổng số lô đất, nơi có tài sản đấu giá: 20 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Danh mục loại đất: Đất ở.

c. Vị trí: Vị trí 1, mặt đường Trường Sơn Đông (1C).

d. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Tổng diện tích: 5.380,60 m2.

- Hiện trạng các tuyến đường quy hoạch là đường nhựa, có điều kiện giao thông và kinh doanh đặc biệt thuận lợi, điều kiện cấp điện, cấp nước thuận lợi.

đ. Tài sản gắn liền với các thửa đất: Không có tài sản trên đất.

g. Mục đích: Đất ở tại đô thị.

h. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá cấp quyền sử dụng đất.

i. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông, địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá: 

STT

Ký hiệu lô đất

Số thửa

Diện tích(m2)

Khu vực, vị trí

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A3

297

256,7

Vị trí 1, 1 mặt đường Trường Sơn Đông (1C)

Vị trí 1, 1 mặt đường Trường Sơn Đông (1C)

1.400.000

359.380.000

7.000.000

36.000.000

2

A5

296

256,7

1.400.000

359.380.000

7.000.000

36.000.000

3

A7

295

257,2

1.400.000

360.080.000

7.000.000

36.000.000

4

A9

294

258,6

1.400.000

362.040.000

7.000.000

36.000.000

5

A11

293

259,4

1.400.000

363.160.000

7.000.000

36.000.000

6

A13

292

260,3

1.400.000

364.420.000

7.000.000

36.000.000

7

A15

291

261,3

1.400.000

365.820.000

7.000.000

37.000.000

8

A17

290

262,1

1.400.000

366.940.000

7.000.000

37.000.000

9

A19

289

263,5

1.400.000

368.900.000

7.000.000

37.000.000

10

A21

288

264,3

1.400.000

370.020.000

7.000.000

37.000.000

11

A23

287

265,2

1.400.000

371.280.000

7.000.000

37.000.000

12

A25

286

266,5

1.400.000

373.100.000

7.000.000

37.000.000

13

A27

285

267

1.400.000

373.800.000

7.000.000

37.000.000

14

A29

284

268,4

1.400.000

375.760.000

8.000.000

38.000.000

15

A31

283

269,2

1.400.000

376.880.000

8.000.000

38.000.000

16

A33

282

270,1

1.400.000

378.140.000

8.000.000

38.000.000

17

A35

281

271,2

1.400.000

379.680.000

8.000.000

38.000.000

18

A37

280

271,8

1.400.000

380.520.000

8.000.000

38.000.000

19

A39

279

273,3

1.400.000

382.620.000

8.000.000

38.000.000

20

A41

278

357,8

Vị trí 1, 2 mặt đường Trường Sơn Đông (1C) và đường Tô Vĩnh Diện (1C)

1.400.000

572.480.000

11.000.000

57.000.000

Tổng cộng:

5.380,60

7.604.400.000

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

2. Giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông về việc phê duyệt quy hoạch phân lô cụm dân cư khu vực 1, thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở; Quyết định số 348A/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông về việc đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2); Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất một số lô đất tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 693/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đông về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất (đợt 2); Các Bản đồ địa chính Khu đất và các giấy tờ khác có liên quan.

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 09 tháng 9 năm 2019 tại vị trí các lô đất (20 lô đất) thuộc Khu quy hoạch dân cư Tổ dân phố 1, thị trấn khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước: 

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá từ ngày 09/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 11/9/2019 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhán Huế;

- Tài khoản số 040013518108 tại Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại thông báo đấu giá tài sản và chịu trách nhiệm đối với việc nộp này. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 11/9/2019.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 09 tháng 9 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30 ngày 09 tháng 9 năm 2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Các cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất Đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

  c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm phát hành) kèm theo các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 02 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn 02 bản sao chứng thực.

- Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản sao chứng thực.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao chứng thực.

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 02 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá; đấu giá theo từng lô và theo phương thức trả giá lên.

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nam Đông, địa chỉ: thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc UBND thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông./.