(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu theo Quyết định số 00145691/QĐ-XPVPHC ngày 17/5/2021, 31080002/QĐ-XPVPHC ngày 15/6/2021, 00017088/QĐ-TTTHTV ngày 22/6/2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình

Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 5
Ngày 12/8/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Quảng Bình ảnh 6