(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Công ty quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội ủy quyền như sau:

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (GIA HẠN THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN SỐ 75/2021/TB-LS NGÀY 05/7/2021) Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn chi nhánh Hà Nội tổ chức đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: “Tài sản gắn liền với đất tại nhà máy nước khoáng Thiên An, xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 621391 do UBND tỉnh Nghệ An cấp ngày 31/7/2013. Diện tích: 7.036,1 m2. Hình thức sử dụng đất: Riêng: 7.036,1 m2, chung: Không. Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Thời hạn sử dụng đất: đến hết ngày 10/7/2048; Quyền sử dụng, khai thác mỏ nước khoáng thiên nhiên tại nhà máy nước Thiên An; Các tài sản khác tại nhà máy nước khoáng Thiên An”. (Chi tiết tài sản đấu giá đính kèm thông báo này).

Công ty quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 5
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 6
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 7
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 8
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 9
Ngày 12/8/2021, đấu giá nhà máy nước khoáng Thiên An tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An ảnh 10