(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/8/2021 do Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa ủy quyền như sau:

Đấu giá lô gỗ rừng trồng 926 m³ của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Nam Hòa

Ngày 12/8/2021, đấu giá lô gỗ rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 12/8/2021, đấu giá lô gỗ rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 12/8/2021, đấu giá lô gỗ rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 12/8/2021, đấu giá lô gỗ rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 12/8/2021, đấu giá lô gỗ rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5