(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/2/2020 do UBND huyện Thanh Ba ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. Đ/c: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.

1. Vị trí 1: QSD 05 ô đất tại thị trấn Thanh Ba. DT: Từ 157,5 m2 ÷ 382,0 m2. Giá khởi điểm (GKĐ): Từ 1.100.000 đ đến 1.800.000 đ/m2.

2. Vị trí 2: QSD 19 ô đất tại xã Đỗ Xuyên. DT: Từ 148,4 m2 ÷ 250,3 m2. GKĐ: 700.000 đ đến 2.000.000 đ/m2.

3. Vị trí 3: QSD 03 ô đất tại xã Đại An. DT: Từ 200,0 m2 ÷ 213,5m2. GKĐ: 450.000 đ/m2.

4. Vị trí 4: QSD 36 ô đất tại khu 6, xã Đông Thành. DT: Từ 138,0 m2 đến 194,6 m2. GKĐ: Từ 3.500.000 đ đến 4.000.000 đ/m2.

5. Vị trí 5: QSD 33 ô đất tại xã Chí Tiên. DT: 100,0 m2 đến 161,4 m2. GKĐ: 1.400.000 đ đến 1.600.000 đ/m2.

6. Vị trí 6: QSD 11 ô đất tại khu 3, xã Thái Ninh. DT: 100,0 m2 đến 391,8 m2. GKĐ: 1.500.000 đ đến 4.000.000 đ/m2.

7. Vị trí 7: QSD 27 ô đất tại khu 9, xã Mạn Lạn. DT: Từ 100,0 m2 ÷ 171,7 m2. GKĐ: 2.000.000 đ/m2.

Tiền đặt trước: 15.000.000 đ đến 80.000.000 đồng/ hồ sơ.

8. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Ba. Đ/c: TT. Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

9. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 07/02/2020 tại   UBND các xã/ thị trấn; Phòng TCKH huyện Thanh Ba và Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 07/02/2020, các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp đủ tiền đặt trước theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND các xã/ thị trấn; Phòng TCKH huyện Thanh Ba và Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

11.  Thời gian, địa điểm đấu giá:  Bắt đầu 08h00, ngày 12/02/2020 tại Trung tâm Văn hóa thể thao và Du lịch huyệnThanh Ba.

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ. ĐT: 0210 3842215 hoặc  Phòng Tài chính kế hoạch huyện Thanh Ba, UBND các xã/ thị trấn.