(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và BQL khu Đại học Phố Hiến thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2021 như sau:
Ngày 12/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 1