(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2021 như sau:
Ngày 12/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1