(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2020 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 12/11/2020, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ du lịch Hồng Hải Hà ảnh 1