(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn tổ chức đấu giá tài sản là quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ Đối với mỏ đá vôi Pác Keng, xã Thượng Giáo và mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể. vào ngày 12/11/2020 cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian tổ chức đấu giá: Hồi 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 11 năm 2020

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn.

- Địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn.

3. Tên tài sản, vị trí mỏ khoáng sản đấu giá.

- Mỏ đá vôi Pác Keng, diện tích: 0,98 ha (khu vực chưa thăm dò). Địa chỉ: xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

- Mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, diện tích 0,98 ha (khu vực chưa thăm dò). Địa chỉ: xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn.

(có bản đồ vị trí của mỏ kèm theo thông báo đấu giá)

4 . Thời gian, địa điểm khảo sát thực địa mỏ khoáng sản đấu giá.

Các tổ chức cho các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có nhu cầu khảo sát thực địa khu vực mỏ khoáng sản đấu giá, liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn để khảo sát thực địa. Thời gian: 29/9/2020 và 30/9/2020.

Ghi chú: Phương tiện đi khảo sát thực địa do tổ chức, cá nhân tự túc.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

5.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 29/9/2020 đến 17h 00’ ngày 28/10/2020.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

5.2. Thu tiền đặt trước trong 03 ngày, 09/11, 10/11 đến 16h00’ ngày 11/11/2020

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá.

Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và dự toán chi phí đầu tư thăm dò mỏ khoáng sản đối với mỏ đá vôi Pác Keng, xã Thượng Giáo và mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Gáo, huyện Ba Bể, như sau:

Ngày 12/11/2020, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1

- Tiền đặt trước khách hàng tham gia đấu giá nộp sau khi có kết quả thẩm định hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. Tiền đặt trước khách hàng nộp vào một trong các tài khoản sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn (Người tham gia chịu phí theo quy định của Ngân hàng).

Số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không trúng đấu giá nếu không vi phạm Quy chế này sẽ được tổ chức đấu giá tài sản trả lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá; Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước ( được trừ vào tiền cấp quyền khai thác khoáng sản) chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ cấp quyền khai thác khoáng sản sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản chuyển số tiền đặt trước vào tài khoản số 3949.0.1036130 00000 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong mọi trường hợp không hoàn trả lại. Trừ trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được.

- Bước giá: Đối với 02 mỏ đá vôi được xác định là 0,3%. Bước giá/vòng trả giá, áp dụng ngay từ vòng đầu tiên.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá; khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng liên tục tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7.3. Khoảng thời gian tối đa ghi phiếu trả giá: 03 phút.

8. Đối tượng, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá.

8.1. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản bao gồm:

a) Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp.

b) Hợp tác xã, liên hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã.

c) Hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản.

d) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam.

Ghi chú: Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá, Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

8.2. Điều kiện của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

- Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề thăm dò, khai thác khoáng sản;

- Có năng lực kinh nghiệm trong thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản;

- Có năng lực tài chính để đảm bảo việc khai thác khoáng sản;

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện khai thác khoáng sản từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác;

- Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với qui định trong hồ sơ tham gia đấu giá;

- Có cam kết thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm nếu trúng đấu giá;

- Có dự án đầu tư hoặc phương án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành;

- Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn;

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá;

Tổ chức, cá nhân đảm bảo điều kiện quy định trên và có nhu cầu đấu giá quyền khai thác khoáng sản đều được phép đăng ký tham gia đấu giá;

8.3. Đối tượng không được tham gia đấu giá;

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản để bán tài sản Nhà nước;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản, người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

đ) Cán bộ, công chức được giao tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con của những người đó.

8.4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

Văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản được lập 01 bộ theo quy định sau đây:

- Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản chính kèm theo để đối chiếu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản; giới thiệu năng lực tài chính và khả năng huy động tài chính.

- Bản cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với qui định và bản cam kết thực hiện dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm nếu trúng đấu giá.

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp (có đóng dấu của Trung tâm);

- Chứng minh thư nhân dân, bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

Ghi chú: Khu vực mỏ đá vôi Pác Keng, xã Thượng Giáo và mỏ đá vôi Lủng Phiêng Mặn, xã Thượng Gáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn chưa có kết quả thăm dò khoáng sản: Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải có kế hoạch sơ bộ việc đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện nếu trúng đấu giá.

- Về điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá khách hàng sẽ được hướng dẫn chi tiết khi tham khảo hồ sơ tại Trung tâm đấu giá.

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn thẩm định. Khi có kết quả thẩm định sẽ thông báo lại cho khách hàng được biết có đủ điều kiện tham gia đấu giá hay không đủ điều kiện tham gia đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá 05 ngày.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209 3875790./.