(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 359 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 12/5/2017. 
Ngày 12/05: Có 6/359 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 12/05: Có 6/359 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 353 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát HSYC từ ngày 16/5/2017; Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi dự kiến phát hành HSYC từ ngày 18/5/2017 đến ngày 22/5/2017, trong khi đóng thầu ngày 30/5/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai và chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu trên 5 tỷ đồng, Bên mời thầu các dự án do Cục Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư (TP. Đà Nẵng) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ; Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ áp dụng cho gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.