(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/9/2019 do UBND thị trấn Núi Thành ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê mặt bằng kinh doanh tại Lồng chợ cá (mới xây dựng) thuộc chợ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Chợ Núi Thành – Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 334.151.200 đồng (Ba trăm ba mươi bốn triệu một trăm năm mươi mốt nghìn hai trăm đồng chẵn) 

TT

Ký hiệu lô

Kích thước (m)

Diện tích (m2)

Hệ số kinh doanh

Đơn giá cho thuê (giá khởi điểm)

Thời gian cho thuê

Thành tiền thuê mặt bằng (03 năm)

(đồng/m2/ tháng)

(tháng)

(đồng/m2)

TỔNG CỘNG

334.151.200

I-

HÀNG CÁ (41 lô)

169.063.200

(Nhóm lô có hệ số 1):Kinh doanh thuận lợi

68.580.000

1

A.01

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

2

A.05

1,5x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

3

A.06

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

4

A.10

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

5

A.11

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

6

A.15

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

7

A.16

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

8

A.20

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

9

A.21

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

10

A.25

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

11

A.26

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

12

A.30

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

13

A.31

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

14

A.35

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

15

C.01

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

(Nhóm lô có hệ số 0,8):Kinh doanh bình thường

100.483.200

16

A.02

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

17

A.03

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

18

A.04

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

19

A.07

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

20

A.08

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

21

A.09

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

22

A.12

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

23

A.13

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

24

A.14

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

25

A.17

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

26

A.18

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

27

A.19

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

28

A.22

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

29

A.23

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

30

A.24

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

31

A.27

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

32

A.28

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

33

A.29

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

34

A.32

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

35

A.33

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

36

A.34

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

37

C.06

1,5 x 2,3

3,45

0,8

32.000

36

3.974.400

38

C.02

1,5 x 2,15

3,23

0,8

32.000

36

3.715.200

39

C.03

1,5 x 2,15

3,23

0,8

32.000

36

3.715.200

40

C.04

1,5 x 2,15

3,23

0,8

32.000

36

3.715.200

41

C.05

1,5 x 2,15

3,23

0,8

32.000

36

3.715.200

II-

HÀNG THỊT

120.744.000

(Nhóm lô có hệ số 1):Kinh doanh thuận lợi

50.760.000

1

B.01

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

2

B.05

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

3

B.06

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

4

B.10

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

5

B.11

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

6

B.15

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

7

B.16

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

8

B.20

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

9

B.21

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

10

B.25

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

11

B.26

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

Nhóm lô có hệ số 0,8):Kinh doanh bình thường:

69.984.000

12

B.02

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

13

B.03

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

14

B.04

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

15

B.07

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

16

B.08

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

17

B.09

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

18

B.12

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

19

B.13

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

20

B.14

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

21

B.17

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

22

B.18

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

23

B.19

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

24

B.22

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

25

B.23

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

26

B.24

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

27

B.27

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

28

B.28

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

29

B.29

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

III

HÀNG CÒN LẠI ( Các hộ kinh doanh còn lại)

44.344.000

(Nhóm lô có hệ số 1):Kinh doanh thuận lợi

17.820.000

1

B.30

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

2

B.31

1,5 x 2,25

3,38

1,0

40.000

36

4.860.000

3

B.35

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

4

C.11

1,5 x 2,00

3,00

1,0

40.000

36

4.320.000

Nhóm lô có hệ số 0,8):Kinh doanh bình thường:

26.524.000

5

B.32

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

6

B.33

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

7

B.34

1,5 x 2,25

3,38

0,8

32.000

36

3.888.000

8

C.07

1,5 x 2,15

3,23

0,8

32.000

36

3.715.200

9

C.08

1,5 x 2,15

3,23

0,8

32.000

36

3.715.200

10

C.09

1,5 x 2,15

3,23

0,8

32.000

36

3.715.200

11

C.10

1,5 x 2,15

3,23

0,8

32.000

36

3.715.200

(Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có trách nhiệm nộp thuế, lệ phí công chứng hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá - nếu có)

  4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/01 bộ hồ sơ/01 sạp hàng

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: Số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND thị trấn Núi Thành. (Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Ban quản lý chợ Núi Thành để sắp xếp thời gian.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước:

Đối tượng tham gia đấu giá: Tất cả các hộ đang kinh doanh tại lồng chợ cá (cũ) theo hợp đồng có nhu cầu kinh doanh tiếp tại chợ mới và có đơn đăng ký với Ban quản lý chợ sẽ được phép tham gia đấu giá.

Trường hợp đã giải quyết đủ cho tất cả các hộ có Hợp đồng đang kinh doanh tại chợ (cũ), nếu còn thừa thì đối tượng tham gia đấu giá là tất cả các hộ đang kinh doanh tại chợ (cũ) trong các năm 2017-2018 nhưng chưa ký kết được Hợp đồng với BQL (đối tượng ngồi chung với các hộ kinh doanh khác), có nhu cầu kinh doanh tại chợ mới và có đơn đăng ký gởi cho BQL chợ.

Mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 09/9/2019 tại:

+ Ban quản lý chợ Núi Thành. (Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam)

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 09/9/2019 đến 15h00 ngày 10/9/2019 tại Ban quản lý chợ Núi Thành. (Địa chỉ: Thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

- Tiền đặt trước 500.000 đồng/ 01 sạp hàng/ 01 hồ sơ. Nộp trực tiếp tại Ban quản lý chợ Núi Thành.

09. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá (một vòng). Đấu theo đơn giá không cộng bước giá, người tham gia đấu giá sẽ trả từ giá khởi điểm trở lên, người trúng đấu giá bắt đầu từ giá cao xuống giá thấp, được lựa chọn vị trí cho thuê theo thứ tự từ cao xuống thấp tương đương với số lượng vị trí cho thuê. Mỗi hộ kinh doanh chỉ được chọn một vị trí. Những hộ kinh doanh đấu giá không trúng có thể tiếp tục đấu các vị trí khác đến khi hết các vị trí đấu giá. (nhưng phải hoàn tất thủ tục về phí tham gia đấu giá)

10. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 11/9/2019 tại Hội trường: Ban quản lý chợ Núi Thành. Địa chỉ: thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 88 Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.