(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2022 do Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh VNA

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại: ĐT 024,8585,6595

Tên Người có tài sản đấu giá: Cơ quan có tài sản: Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan tổ chức thực hiện đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tam Dương.

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Thửa đất A3

105 m2

khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

2,100,000,000

400,000,000

2

Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Thửa đất A4

105 m2

khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

2,100,000,000

400,000,000

3

Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Thửa đất A5

105 m2

khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

2,100,000,000

400,000,000

4

Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Thửa đất A6

100 m2

khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

2,100,000,000

400,000,000

5

Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Thửa đất A9

105 m2

thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

2,100,000,000

400,000,000

6

Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Thửa đất A10

105 m2

thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

2,100,000,000

400,000,000

7

Quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất tại khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Thửa đất A11

121 m2

khu đất đấu giá QSDĐ, đất dịch vụ tại Đồng Quao, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

2,662,000,000

400,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 08/08/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 10/08/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/07/2022 - 16:00 08/08/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013. địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá chi tiết tại thông báo

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 11/08/2022

Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Chi tiết xem tại file đính kèm