(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn ủy quyền như sau:

30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình; chủ tài sản là Công ty cổ phần Lilama 5 (Chi tiết tại thông báo đính kèm)

Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bỉm Sơn

Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 8
Ngày 11/8/2021, đấu giá 30 loại tài sản là ô tô và máy thiết bị công trình tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 9