(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/8/2021 do Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang ủy quyền như sau:

Lô gỗ hương, số lượng 19,2835 m3 (kèm theo bảng kê chi tiết).

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang

Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 1
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 2
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 3
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 4
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 5
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 6
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 7
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 8
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 9
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 10
Ngày 11/8/2021, đấu giá 19,2835 m3 gỗ hương tại tỉnh Kiên Giang ảnh 11