(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 61/2020/HĐDVĐGTS ngày 16 tháng 11 năm 2020 giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang; địa chỉ: Số 49, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn Kiệt), cụ thể như sau:

* Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất:

- Danh mục loại đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD).

- Vị trí đất: Khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp: Đất Nhà nước quản lý;

+ Phía Đông Nam giáp: Dự án Khu đô thị mới thành phố Vị Thanh;

+ Phía Tây Bắc giáp: Đường Võ Văn Kiệt;

+ Phía Tây Nam giáp: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang.

- Tổng diện tích: 3.500 m2

- Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất: Không.

* Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất:

- Mục đích: Đấu giá phần đất thuộc quỹ đất còn lại tại dự án Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V (cặp đường Võ Văn Kiệt) để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ (TMD).

- Hình thức sử dụng đất: Đấu giá quyền sử dụng đất theo phương thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm (năm mươi năm) kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

* Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá:

- Về kế hoạch sử dụng đất: Theo Quyết định số 2260/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Vị Thanh và Công văn số 1762/UBND-NCTH ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương cho phép thực hiện dự án và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm tiếp theo của Thành phố Vị Thanh.

- Về quy hoạch xây dựng chi tiết: Theo Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V, thị xã Vị Thanh và Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2019 của UBND thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư hai bên đường Tây Sông Hậu, phường V, thành phố Vị Thanh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 6.988.800.000đ (Sáu tỷ chín trăm tám mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a) Thời gian: Ngày 24/11/2020 và 25/11/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá (Khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian: Từ ngày 18/11/2020 đến 17h00 ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính).

b) Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000đ/hồ sơ.

b) Tiền đặt trước: 1.350.000.000đ/hồ sơ. Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 08/12/2020 đến 16h30 ngày 10/12/2020 (trong giờ hành chính).

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/11/2020 đến 17h00 ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

b) Đối tượng: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013. Trừ các trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật.

c) Điều kiện:

- Phải đảm bảo điều kiện thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đất đai; Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và điều kiện tham gia đấu giá theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

- Phải cam kết đầu tư xây dựng trụ sở theo đúng quy hoạch chi tiết đã được UBND thành phố Vị Thanh phê duyệt theo quy định.

d) Cách thức: Tổ chức đáp ứng đủ điều kiện có nhu cầu tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước vào tài khoản Ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang theo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá tài sản, cụ thể:

- Tên đơn vị: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang.

- Số tài khoản: 73710000281285 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hậu Giang.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

a) Thời gian: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/12/2020.

b) Địa điểm: Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu đăng ký mua tài sản muốn biết thêm chi tiết liên hệ trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218 345.

Trân trọng kính chào./.