(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 378 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/11/2016. 
Ngày 11/11: Có 3/378 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 11/11: Có 3/378 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 375 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/11/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

Ngoài lỗi nêu trên, UBND huyện Yên Mỹ thông báo mời chào hàng gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, nhưng chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: UBND phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) đăng tải thông báo mời chào hàng cạnh tranh cho gói thầu tư vấn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20161107839 - 00. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh được áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt. 

Áp dụng bảo đảm dự thầu cho gói thầu tư vấn: Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu thông báo mời thầu gói thầu tư vấn nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu. Đơn vị cần biết, theo Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, bảo đảm dự thầu áp dụng trong các trường hợp: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu hỗn hợp. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn