(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/5/2019 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn - Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá quy định:

3.1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 37 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Cụ thể:

- Loại đất: Đất ở chia lô; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;     

- Chấp hành quy hoạch: Không được chia lô thửa đất; Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3.1.1. Đối với 31 thửa tại xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai:

a. Đối với 06 thửa (từ thửa số 708 đến thửa số 713), vị trí nằm trên trục đường huyện lộ 151 có giá là: 2.500.000 đồng /m2;

b. Đối với 17 thửa (từ thửa 727 đến thửa 741 và thửa 744), vị trí nằm trên trục đường liên thôn xã (khu vực Vàm Còm) có giá là: 800.000 đồng /m2;

c. Đối với 06 thửa đất (từ thửa số 600 đến 605), vị trí tại khu vực Ao Pàng: Giá khởi điểm: Từ 440.000 đồng/m2 đến 800.000 đồng /m2 ;

3.1.2. Đối với 06 thửa tại xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai:

- Đối với 03 thửa (thửa số 454 đến 456) nằm trên Quốc lộ 279 có giá khởi điểm là: 1.600.000 đồng/m2 ;

- Đối với 03 thửa (thửa số 315, thửa 316 và thửa 319) nằm trên Quốc lộ 279 có giá khởi điểm là: 6.000.000 đồng/m2.

(Chi tiết về sơ đồ và diện tích từng thửa đất tham khảo tại Hồ sơ đấu giá)

3.2. Tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá và bước giá:

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: Thực hiện theo Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC, ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

c. Bước giá: Các thửa đất tại xã Khánh Yên Hạ, bước giá là: 05 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá; Các thửa đất tại xã Làng Giàng, bước giá là: 10 triệu đồng so với giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (tổng giá trị của một thửa đất).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 23/4/2019 đến ngày 26/4/2019, khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai để được hướng dẫn.

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 19/4/2019 đến ngày 07/5/2019, trong giờ hành chính tại Phòng Nghiệp vụ tầng II, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn.

5. Thời gian, địa điểm nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và công bố giá:

- Thời gian nhận đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ gửi qua đường Bưu điện: Hạn cuối đến 17 giờ 00 phút ngày 09/5/2019 (tính theo dấu đến của Bưu điện).

- Địa điểm nhận hồ sơ của Bưu điện: Tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/5/2019 đến ngày 09/5/2019, Nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai - Tài khoản số: 8809201002621 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn CN huyện Văn Bàn (TT. Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

- Thời gian, địa điểm công bố giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 10/5/2019 tại Hội trường tầng 5, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá

7. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp gửi qua đường bưu điện

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại:

0214.3824. 914 - 0214.3663.168.