(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/4/2020 do Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố Tây Ninh. Địa chỉ: đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

3.1. Tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm 31 chiếc xe mô tô các loại, trong đó có 13 chiếc xe được đăng ký lại và 18 chiếc xe hủy khung (bán phụ tùng).

3.2. Giá khởi điểm: 56.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi sáu triệu bốn trăm ngàn đồng)(Không bao gồm thuế).

3.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ngàn đồng).

3.4. Tiền đặt trước: 15% trên giá khởi điểm tương đương làm tròn số là: 8.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu năm trăm ngàn đồng).

3.5. Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng). Bước giá là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề (làm tròn số).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/03/2020 đến ngày 07/04/2020 (trong giờ làm việc) liên hệ tại Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố Tây Ninh. Địa chỉ: đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3822611

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 26/03/2020 đến 16 giờ ngày 07/04/2020 (trong giờ làm việc) tại Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.38733333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 8.500.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu năm trăm ngàn đồng) cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh bằng tiền mặt từ ngày 07/04/2020 đến 11 giờ ngày 09/04/2020.

- Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Việt.

- Số tài khoản: 5700201014647.

- Mở tại: Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Tây Ninh.

+ Nội dung: [Tên người tham gia đấu giá] + nộp tiền đặt trước tài sản 31 chiếc xe mô tô các loại của Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố Tây Ninh.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 14 giờ Ngày 10/04/2020 tại Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố Tây Ninh. Địa chỉ: đường Phạm Tung, Khu phố 1, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Gồm đơn đăng ký đấu giá tài sản, mẫu giấy xem tài sản do Công ty phát hành, cá nhân nộp CMND, đối với tổ chức nộp giấy phép kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật (tất cả photo có chứng thực). Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo hương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.