(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/10/2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái ủy quyền như sau:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm) niêm yết việc đấu giá tài sản gồm một số nội dung sau (quy định tại Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016).

- Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái; Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái; địa chỉ: đường Chu Văn An, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

1. Tên tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đất dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, diện tích khu đất là: 5.592m2. Cụ thể như sau:

1.1. Vị trí: Khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Phía Tây Bắc giáp đường quy hoạch

- Phía Tây Nam giáp khu dân cư hiện trạng

- Phía Đông Nam giáp khu dân cư hiện trạng

- Phía Đông Bắc giáp đường quy hoạch

1.2. Diện tích khu đất đấu giá (theo Quyết định số 5869/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND thành phố Móng Cái phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái và Quyết định số 5180/QĐ-UBND ngày 22/7/2020 của UBND thành phố Móng Cái về việc đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái)

Tổng diện tích quy hoạch: 5.592m2. Trong đó:

- Đất xây dựng công trình: 2.018,0 m2

- Đất bãi để hàng kết hợp để xe: 700,0 m2

- Đất cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly: 1.182,0 m2

- Đất giao thông, sân đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật: 1.692,0 m2

1.3. Nguồn gốc đất: Do Nhà nước quản lý

1.4. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng kho chứa hàng và bãi đỗ xe

1.5. Thời hạn sử dụng đất, thuê đất: Thời hạn giao đất cho người trúng đấu giá toàn bộ khu đất là 50 (Năm mươi) năm, kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và Quyết định giao đất (xây dựng kho chứa hàng và bãi đỗ xe).

1.6. Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất (thuê đất) có thu tiền sử dụng đất 01 lần theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đất dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.

- Chi tiết tên danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, hiện trạng của tài sản đấu giá (QSDĐ) thể hiện tại Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 – Kho chứa hàng và bãi để xe phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 99/QĐ-BQLKKT ngày 06/6/2017 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nơi có tài sản đấu giá (địa chỉ tài sản): Phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 07/10/2020 (trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản đấu giá; địa chỉ: Phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 07/10/2020 (trong giờ hành chính) cụ thể như sau:

- Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 05/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Từ ngày 06/10/2020 đến ngày 07/10/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái; địa chỉ: đường Chu Văn An, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Hồ sơ tài sản đấu giá gồm: Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định; Quy chế cuộc đấu giá tài sản kèm theo Quyết định số 157/QĐ-TTDVĐGTSQN ngày 09/9/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 – Kho chứa hàng và bãi để xe phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 99/QĐ-BQLKKT ngày 06/6/2017 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (quyền sử dụng đất) là: 20.413.891.347 đồng (Hai mươi tỷ bốn trăm mười ba triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn ba trăm bốn mươi bảy đồng), trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 18.715.115.472 đồng (Mười tám tỷ bảy trăm mười lăm triệu một trăm mười lăm nghìn bốn trăm bảy mươi hai đồng).

- Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá: 1.698.775.875 đồng (Một tỷ sáu trăm chín mươi tám triệu bảy trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm bảy mươi lăm đồng).

Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá chưa bao gồm các loại phí, lệ phí trước bạ, các chi phí cho việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá chi trả toàn bộ các loại phí, lệ phí trước bạ và các chi phí cho việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

6. Tiền đặt trước: Khoản tiền đặt trước của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bằng 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá tương ứng với số tiền là: 2.041.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm bốn mươi mốt triệu đồng chẵn). Khoản tiền đặt trước (bằng tiền Việt Nam đồng) để tham gia đấu giá nộp vào tài khoản số 0119.1011.5678.5678 mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Quảng Ninh trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá là các ngày 07/10/2020, ngày 08/10/2020 và 09/10/2020 (thực hiện theo khoản 2 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016, khoản tiền đặt trước không có lãi). Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (thực hiện theo khoản 4 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016). Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả (nếu có) và khấu trừ vào khoản tiền đặt trước.

* Lưu ý:

- Khách hàng tham gia đấu giá ghi rõ phần nội dung chuyển tiền: (Tên tổ chức, người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án: Khu đất dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- Người tham gia đấu giá nộp lại bản sao giấy nộp tiền đặt trước trong thời hạn nộp tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh.

7. Tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá là: 3.000.000 đồng/01 hồ sơ (Ba triệu đồng chẵn trên một hồ sơ).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ liên tục từ ngày 11/9/2020 đến ngày 07/10/2020 (trong giờ hành chính) cụ thể như sau:

- Từ ngày 11/9/2020 đến ngày 05/10/2020 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh; địa chỉ: Tầng 5 trụ sở Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh; phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Từ ngày 06/10/2020 đến ngày 07/10/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái; địa chỉ: đường Chu Văn An, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 phút, ngày 10/10/2020 tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái; địa chỉ: đường Chu Văn An, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

11. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Các đối tượng có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản, mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh. Điện thoại 0203.655.9293 hoặc tại Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Móng Cái. Điện thoại: 02033.776.098.

Ghi chú:

1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá

(a) Các đối tượng được phép đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

(b) Các đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng tham gia phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau đây:

(a) Thuộc đối tượng được quy định tại mục 1 Phần Ghi chú này.

(b) Có đơn đăng ký tham gia đấu giá.

(c) Các tổ chức trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư lĩnh vực thực hiện dự án thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất theo quy định của Luật đất đai 2013, có đủ năng lực về kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất theo quy định tại mục III của phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định số 5869/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND thành phố Móng Cái phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.

(d) Đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đấu giá phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, các hoạt động liên quan đến việc tham gia đấu giá phải thông qua tài khoản tại ngân hàng đã mở.

(đ) Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo thông báo của đơn vị được ủy quyền tổ chức bán đấu giá và có kết quả xét chọn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án của các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng và các sở ngành có liên quan.

(e) Nhà đầu tư tham gia dự án này không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác do Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xác định thông qua kết quả xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án.

(f) Khách hàng tham gia đấu giá phải có cam kết nộp tiền sử dụng đất theo quy định; cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ sau khi trúng đấu giá.

(g) Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá, trường hợp có hai (02) đơn vị thành viên trở lên thuộc cùng một tổ chức thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá. (Nộp kèm: Bản sao chứng thực Đăng ký kinh doanh của tổ chức)

(h) Kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải là doanh nghiệp kinh doanh có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đã đăng ký ngành nghề kinh doanh và đáp ứng điều kiện, quy định sử dụng khu đất đấu giá.

- Nhà đầu tư chứng minh năng lực kinh nghiệm thông qua việc đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý ít nhất 03 dự án kho hàng, bãi đỗ xe, kho ngoại quan trở lên. Nhà đầu tư cung cấp các hồ sơ, tài liệu chứng minh như: Giấy phép xây dựng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ).

(i). Chứng minh năng lực tài chính

Nhà đầu tư nếu không đáp ứng khả năng tài chính đủ để nộp tiền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá và thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo đúng tiến độ cam kết thì hồ sơ do Nhà đầu tư tham gia đấu giá nộp sẽ không hợp lệ, cụ thể:

- Nhà đầu tư lập Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục đích là xây dựng kho chứa hàng, bãi đỗ xe, trong đó cam kết các nội dung về năng lực tài chính như sau: (1) Đề xuất khái toán tổng mức đầu tư dự kiến tối thiểu là 14 tỷ đồng; (2) Vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2018 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên tương ứng với số tiền là: 20% x 14 tỷ đồng = 2,8 tỷ đồng; phần còn lại Nhà đầu tư có trách nhiệm huy động theo quy định của pháp luật.

- Phải có tình hình tài chính doanh nghiệp lành mạnh, đủ năng lực để thực hiện dự án.

- Phần vốn còn lại 80% tổng mức đầu tư của dự án được nhà đầu tư chứng minh thông qua 02 phương án sau:

+ Nguồn vốn tự có của nhà đầu tư được chứng minh bằng lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh thể hiện trong báo cáo tài chính có kiểm toán của một trong ba năm gần nhất hoặc xác nhận số dư tài khoản trong ngân hàng.

+ Nguồn vốn từ hợp tác đầu tư hoặc vốn vay được chứng minh thông qua văn bản ghi nhớ về việc góp vốn hợp tác đầu tư của các nhà đầu tư, đồng thời mỗi nhà đầu tư phải chứng minh nguồn vốn tự có của mình; hoặc văn bản xác nhận vay vốn của ngân hàng hoặc giấy cam kết cho vay vốn của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

(k). Tiến độ triển khai thực hiện dự án

Nhà đầu tư có văn bản cam kết về tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 17 tháng kể từ ngày được giao mặt bằng để thực hiện dự án và có đủ điều kiện khởi công xây dựng (công trình được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng).

3. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản (quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016):

(a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

(b) Thành viên thuộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch xây dựng Khu đất dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên thuộc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất quy hoạch xây dựng Khu đất dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái; Đấu giá viên hoặc người điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản.

(c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người có quyền quyết định đâu giá tài sản người khác theo quy định của pháp luật; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, em ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

(d) Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.

4. Quy định thành phần hồ sơ của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá gồm:

(1) Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh quy định (bản chính).

(2) Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đã đăng ký ngành nghề kinh doanh. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (bản sao chứng thực).

Trường hợp ủy quyền phải có văn bản ủy quyền theo quy định cho người đủ năng lực và bản sao chứng th chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền.

(3) Bản tự giới thiệu kèm theo tài liệu chứng minh về khả năng tài chính (vốn tự có dành riêng cho việc đấu giá quyền sử dụng đất, việc thực hiện dự án này và các dự án khác đang thực hiện), chuyên môn, kỹ thuật của đơn vị phù hợp theo quy định (bản chính).

(4) Bản cam kết cho vay vốn của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng, tài chính để thực hiện dự án (bản chính).

(5) Báo cáo tài chính năm 2018 đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán. Trường hợp khách hàng tham gia đấu giá là tổ chức mới thành lập trong năm tổ chức đấu giá phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập kiểm toán tính từ thời điểm thành lập đến thời điểm tham gia đấu giá (bản chính hoặc bản sao chứng thực).

(6) Bản cam kết: nộp tiền sử dụng đất (thuê đất) theo quy định, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng tiến độ sau khi trúng đấu giá, đồng thời tự nguyện chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các nội dung quy định tại phương án đấu giá quyền sử dụng để thực hiện Dự án: Khu đất dự án kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái được phê duyệt theo Quyết định số 5869/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND thành phố Móng Cái phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Kho chứa hàng và bãi đỗ xe tại phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Quy chế cuộc đấu giá tài sản kèm theo Quyết định của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh và các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng, bảo vệ đất đai (bản chính).

(7). Bản cam kết về tiến độ triển khai xây dựng và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 17 tháng kể từ ngày được giao mặt bằng để thực hiện dự án và có đủ điều kiện khởi công xây dựng (công trình được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng) (bản chính).

(8) Danh mục cụ thể của 03 dự án kho hàng, bãi đỗ xe, kho ngoại quan mà đối tượng tham gia đấu giá đã hoàn thành đầu tư xây dựng hoặc đang quản lý. Cung cấp các hồ sơ, tài liệu chứng minh như: Giấy phép xây dựng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư để bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng (nếu không đáp ứng thì hồ sơ không hợp lệ), (đảm bảo hay không đảm bảo), có vi phạm hay không vi phạm các quy định hiện hành của pháp luật.

(9) Báo cáo tóm tắt dự án đầu tư phù hợp với mục đích là xây dựng kho chứa hàng, bãi đỗ xe, trong đó cam kết các nội dung về năng lực tài chính như sau:

- Đề xuất khái toán tổng mức đầu tư dự kiến tối thiểu là 14 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của tổ chức tham gia đấu giá thể hiện tại báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2018 không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án đề xuất nêu trên tương ứng với số tiền là: 20% x 14 tỷ đồng = 2,8 tỷ đồng; phần còn lại Nhà đầu tư có trách nhiệm huy động theo quy định của pháp luật (bản chính).

(10) Trường hợp người tham gia đấu giá là liên doanh thì hồ sơ tham gia đấu giá phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh hoặc thành viên đại diện theo thỏa thuận liên danh. Văn bản thỏa thuận liên danh phải có chữ ký của đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên trong liên danh (bản chính).

Lưu ý:

+ Văn bản thỏa thuận liên danh phải được công chứng chứng nhận

+ Các thành viên liên danh phải có hồ sơ đầy đủ theo các mục từ (1) đến (10) trong thành phần hồ sơ trên. Hồ sơ các mục (1), (6), (9), (10) phải có đủ chữ ký của các thành viên liên danh.