(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 10/1/2019 do Hội đồng tổ chức bán đấu giá cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích ủy quyền như sau:

Người có tài sản: Hội đồng tổ chức bán đấu giá cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích. Địa chỉ: Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

* Cho thuê quyền sử dụng đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích xã Long Chữ cụ thể như sau:

Khu vực ấp Long Giao:

+ Diện tích cho thuê 530,70 m2, thuộc thửa đất số 382, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 796.050 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi sáu ngàn đồng chẵn)

+ Diện tích cho thuê 842,10 m2, thuộc thửa đất số 383, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.263.150 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu hai trăm sáu mươi ba ngàn một trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.978,0 m2, thuộc thửa đất số 393, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 2.967.000 đồng/năm (Bằng chữ: Hai triệu chín trăm sáu mươi bảy ngàn đồng chẵn)

+ Diện tích cho thuê 373,90 m2, thuộc thửa đất số 365, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 560.850 đồng/năm (Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi ngàn tám trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 769,0 m2, thuộc thửa đất số 384, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.153.500 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu một trăm năm mươi ba ngàn năm trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.487,50 m2, thuộc thửa đất số 394, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 2.231.250 đồng/năm (Bằng chữ: Hai triệu hai trăm ba mươi mốt ngàn hai trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.338,10 m2, thuộc thửa đất số 415, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 2.007.150 đồng/năm (Bằng chữ: Hai triệu không trăm lẻ bảy ngàn một trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.320,10 m2, thuộc thửa đất số 429, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 1.980.150 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu chín trăm tám mươi ngàn một trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.045,70 m2, thuộc thửa đất số 128, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 1.568.550 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu năm trăm sáu mươi tám ngàn năm trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 3.296,40 m2, thuộc thửa đất số 129, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 4.944.600 đồng/năm (Bằng chữ: Bốn triệu chín trăm bốn mươi bốn ngàn sáu trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.036,70 m2, thuộc thửa đất số 123, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 1.555.050 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn không trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 668,30 m2, thuộc thửa đất số 140, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.002.450 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu không trăm lẻ hai ngàn bốn trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 907,70 m2, thuộc thửa đất số 147, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.361.550 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu ba trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.014,60 m2, thuộc thửa đất số 136, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 1.521.900 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu năm trăm hai mươi mốt ngàn chín trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.311,60 m2, thuộc thửa đất số 277, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 1.967.400 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu chín trăm sáu mươi bảy ngàn bốn trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 477,70 m2, thuộc thửa đất số 281, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 716.550 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy trăm mười sáu ngàn năm trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 525,60 m2, thuộc thửa đất số 282, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 788.400 đồng/năm (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi tám ngàn bốn trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 431,90 m2, thuộc thửa đất số 314, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 647.850 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi bảy ngàn tám trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 995,50 m2, thuộc thửa đất số 322, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.493.250 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm chín mươi ba ngàn hai trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 842,80 m2, thuộc thửa đất số 08, tờ bản đồ số 33. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.264.200 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu hai trăm sáu mươi bốn ngàn hai trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 911,90 m2, thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ số 33. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.367.850 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu ba trăm sáu mươi bảy ngàn tám trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 975,40 m2, thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 33. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.463.100 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm sáu mươi ba ngàn một trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.707,70 m2, thuộc thửa đất số 141, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 2.561.550 đồng/năm (Bằng chữ: Hai triệu năm trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 2.258,70 m2, thuộc thửa đất số 148, tờ bản đồ số 29. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 3.388.050 đồng/năm (Bằng chữ: Ba triệu ba trăm tám mươi tám ngàn không trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 837,0 m2, thuộc thửa đất số 379, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.255.500 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu hai trăm năm mươi lăm ngàn năm trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 687,40 m2, thuộc thửa đất số 380, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.031.100 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu không trăm ba mươi mốt ngàn một trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 405,40 m2, thuộc thửa đất số 381, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 608.100 đồng/năm (Bằng chữ: Sáu trăm lẻ tám ngàn một trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 779,40 m2, thuộc thửa đất số 413, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.169.100 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu một trăm sáu mươi chín ngàn một trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 726,30 m2, thuộc thửa đất số 414, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 1.089.450 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu không trăm tám mươi chín ngàn bốn trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.249,90 m2, thuộc thửa đất số 427, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 1.874.850 đồng/năm (Bằng chữ: Một triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn tám trăm năm mươi đồng)

+ Diện tích cho thuê 563,20 m2, thuộc thửa đất số 428, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK.Giá khởi điểm: 844.800 đồng/năm (Bằng chữ: Tám trăm bốn mươi bốn ngàn tám trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 2.005,20 m2, thuộc thửa đất số 437, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 3.007.800 đồng/năm (Bằng chữ: Ba triệu không trăm lẻ bảy ngàn tám trăm đồng)

+ Diện tích cho thuê 1.566,10 m2, thuộc thửa đất số 438, tờ bản đồ số 30. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 2.349.150 đồng/năm (Bằng chữ: Hai triệu ba trăm bốn mươi chín một trăm năm mươi đồng)

Khu vực ấp Long Thạnh:

+ Diện tích cho thuê 3.404,50 m2, thuộc thửa đất số 263, tờ bản đồ số 35. Mục đích sử dụng đất: LUK. Giá khởi điểm: 5.106.750 đồng/năm (Bằng chữ: Năm triệu một trăm lẻ sáu ngàn bảy trăm năm mươi đồng)

* Thời hạn cho thuê đất: 05 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

+ Giá khởi điểm của thửa đất đấu giá từ 20 triệu trở xuống: 100.000 đồng/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

- Đối tượng tham gia đấu giá là cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày 06/12/2018 đến hết ngày 07/1/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc (liên hệ Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bến Cầu để được hướng dẫn).

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 06/12/2018 đến hết 17 giờ ngày 07/1/2019 tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty).

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/12/2018 đến hết 17 giờ ngày 07/1/2019 hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng (hoặc Chi nhánh Công ty). Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: bản sao CMND, Hộ khẩu (có chứng thực); mẫu Phiếu đăng ký tham gia đấu giá và Giấy xem tài sản (do Công ty phát hành).

- Tổ chức đấu giá vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 10/1/2019 (thứ năm) tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Bến Cầu.

- Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng. Địa chỉ: Số 09, Tỉnh Lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh hoặc Chi nhánh Công ty TNHH Đấu giá Khải Hưng. Địa chỉ: 178 Trần Hưng Đạo, Khu phố 1, Phường 1, Tp Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3811078.