(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 316 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/10/2017. 
Ngày 04/10: Có 2/316 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 04/10: Có 2/316 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 314 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý dự án - Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Tây Sơn (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08/10/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Công an tỉnh Trà Vinh dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/10/2017 đến 10 giờ ngày 18/10/2017, trong khi đóng thầu 10 giờ ngày 10/10/2017. Đơn vị cần biết, theo Điểm b và đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành đến trước thời điểm đóng thầu; thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Áp dụng ưu đãi sai quy định: Cũng trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa nêu trên, Công an tỉnh Trà Vinh nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.